مساجد و مراکز اسلامی رژیم ایران در اروپا

7/24/2021

گزارش ویدئویی از حسن داعی، کاظم موسوی، جولای2018
رژیم ایران دهها مسجد و مرکز اسلامی در سراسر اروپا را تحت کنترل دارد و تعداد آنها بطور مستمر افزایش می یابد. رژیم با استفاده از این شبکه، ایدئولوژی بنیادگرایانه اش را به اروپا صادر میکند، نفوذ خود در میان مسلمانان این کشور ها بویژه جمعیت های مهاجر را افزایش میدهد و از میان آنها برای دستگاه تروریستی خود یارگیری میکند
————————-

سیاست های مماشات گرایانه کشورهای اروپائی به رژیم ایران امکان داده است تا شبکه مساجد و مراکز اسلامی وابسته به خود برای صدور ایدئولوژی واپسگرایانه اش به اروپا را با دست باز گسترش دهد. رژیم ایران دهها مسجد وو مرکز اسلامی در سراسر اروپا را تحت کنترل خود دارد و این شبکه بطور مستمر گسترش می یابد و در همین چند سال اخیر، چندین مرکز اسلامی جدید براه افتاده اند مثل حوزه علمیه هامبورگ، حوزه علمیه لندن و یا مرکز جدید امام مهدی در شهر رم که در ماه مه 2018 افتتاح شد.

رژیم با استفاده از شبکه مدارس و مراکز اسلامی، در میان مسلمانان این کشور ها بویژه جمعیت های مهاجر نفوذ پیدا میکند و از میان مسلمانان اروپائی برای تبلیغ افکار واپسگرایانه استفاده میکند از میان آنها برای نهادهای تروریستی خود مثل سپاه قدس یارگیری میکند

در میان کشورهای اروپائی، دو کشور آلمان و انگلستان نقش محوری و پایگاه عملیاتی برای رژیم دارند که در این گزارش به آنها اشاره میشود.