لشکر فاطمیون، واحد افغانی سپاه قدس

7/28/2021

لشکر فاطمیون نیروی افغانی سپاه قدس است که در سوریه می جنگد. فاطمیون دارای چند هزار عضو است و در سه سال گذشته بیش از 200 کشته در سوریه داشته است. فاطمیون شکل به روز شده تیپ افغانی ابوذر است که در جنگ ایران و عراق بنفع رژیم می جنگید. فرماندهان فاطمیون عضو سپاه قدس اند اما بدنه و اکثریت اعضای آن را مهاجرین فقیر افغانی تشکیل میدهند که برای چند صد دلار حقوق ماهانه به استخدام ماشین جنگی رژیم در آمده اند