لابی رژیم ایران در آمریکا: بخش دوم، راه اندازی سازمان نایاک

7/28/2021

پس از افتضاح مالی-سیاسی جک ابراموف و زندانی شدن باب نی نماینده فاسد کنگره آمریکا و نقش وی در ماجرای خرید هواپیمای تشریفاتتی برای مقامات رژیم ایران، نگاه ها بسوی دستیار ایرانی اش تریتا پارسی معطوف شد. دعوای قانونی نایاک در دادگاه و انتشار بخشی از اسناد داخلی این سازمان، پنجره ای به تاریکخانه لابی رژیم در آمریکا و چگونگی تأسیس سازمان نایاک بود. همکاری پارسی با مسئولین کمپانی آتیه در تهران، مهاجرت پارسی به آمریکا و شروع کار بعنوان مدیر شورای آمریکائی-ایرانی به ریاست هوشنگ امیر احمدی، راه اندازی نایاک در 2001 و ادامه همکاری پارسی با مسئولین آتیه برای مبارزه با تحریم ها و پیشبرد لابی رژیم در آمریکا: