لابی رژیم ایران، بخش چهارم: همکار و متحد کاخ سفید

7/28/2021

دوره دوم ریاست جمهوری اوباما که همزمان با ریاست جمهوری حسن روحانی است را میتوان دوران طلابی لابی رژیم دانست که طی آن، سازمان نایاک و لابی مماشات با رژیم، از یک گروه فشار به متحد و همکار کاخ سفید ارتقاء یافت. سیاست اوباما در رابطه با ایران عمدتا روی نظریات و راهکارهائی بنیان نهاده شده بود که لابی رژیم سالها تبلیغ میکرد که گویا نرمش و دوستی با رژیم، جناح موسوم به اصلاح طلب را تقویت میکند و ماهیت رژیم و سیاست خارجی اش نیز تغییر خواهند کرد. در این دوره، رژیم به کمک لابی خود نه تنها به بخشی از اهداف خود در مذاکرات هسته ای دست یافت، بلکه با تأثیر گذاری روی سیاست خاورمیانه ای آمریکا، توانست نفوذ و حضور نظامی اش در منطقه را گسترش دهد.