سپاه پاسداران و دستگاه سرکوب در ایران

7/31/2021

رژیم ایران طی چهار دهه گذشته، برای مقابله با قیام مردم، دستگاه سرکوب و اختناق را مرتبا به روز کرده و گسترش داده است در گزارش مستندی که تقدیم میشود، تاریخچه و تحول دستگاه سرکوب، از کمیته های انقلاب تا قرارگاه ثارالله و گردان های امنیتی امام علی، ساختار سپاه و بسیج و همچنین استراتژی رژیم برای مقابله با قیام مردمی را بررسی میکنیم و به جنگ سایبری و کنترل فضای مجازی و نقش سازمان اطلاعات سپاه اشاره میکنیم. خیزش دی ماه 96 و قبل از آن جنبش 88 در روزهای اول دستگاه سرکوب را غافلگیر کرده و به عقب راندند امابدلائل مختلف منجمله نبود رهبری و سازماندهی مناسب، به فرجام نرسیدند و رژیم پس از عقب نشینی اولیه، فرصت یافت این جنبش ها را موقتا سرکوب کند. در مسیر پیروزی نهائی و بلاتردید جنبش، باید دستگاه سرکوب و نقاط ضعف آنرا بازشناخت و شکست داد.