امپراطوری اقتصادی علی خامنه ای

7/31/2021

نگاهی کوتاه به امپراطوری اقتصادی تحت کنترل خامنه ای و ساختار اصلی آن یعنی ستاد اجرايی فرمان امام که با صدها شرکت و زیر مجموعه، نزدیک به 200 میلیارد دلار برآورد میشود و در همه بخش های اقتصاد کشور در داخل و در خارج از کشور فعال است. این امپراوری که عمدتا روی مصادره و سرقت اموال مردم بنا شده، یکی از مهمترین مافیاهای اقتصادی کشور است و مانند یک دولت مستقل فعالیت میکند.