چالش های حضور نظامی سپاه قدس در سوریه

7/27/2021

«سوریه سرزمین شگفتی ها» عنوان یک مجموعه گزارش طولانی در چندین بخش است که شبکه یک در ایران، در ماه های اخیر پخش کرده است. هدف اعلام شده این گزارش، آشنایی با زیبائی های سوریه و جنبه های مثبت اقتصادی آن و تلاش برای جذب سرمایه گذاران و کارفرمایان ایرانی بمنظور مشارکت در بازسازی اقتصاد این کشور است. خبرنگاران شبکه یک تحت حفاظت سپاه قدس به مناطق مختلف سوریه سفر کرده اند، جذابیت های توریستی و طبیعی این کشور را نشان میدهند و با فعالین اقتصادی سوریه و همچنین مسئولین اقتصادی رژیم در این کشور که عمدتا وابسته به سپاه قدس اند گفتگو کرده اند. اما بنظر میرسد که مهمترین مخاطب این سلسله گزارشات، مسئولین نظام و دولت میباشند که گویا نیاز به حضور اقتصادی در سوریه را نادیده میگیرند و در نتیجه، نفوذ و موقعیت نظامی رژیم در سوریه را تضعیف میکنند و به گفته آنها موقعیت جبهه مقاومت را بخطر میاندازند. این سلسله گزارشات از یک منظر بسیار مهم اند زیرا وضعیت اسفناک اقتصادی رژیم و متحدش سوریه و مهمتر از همه، موقعیت شکننده و آینده نامعلوم حضور نظامی سپاه قدس در این کشور را به نمایش میگذارد.